ปฏิทินนัดหมาย
วันอังคาร 11 ธันวาคม 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  ธันวาคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
มกราคม   2018
  ป๊อปอัพ เดือน   กุมภาพันธ์   2018  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 
1  
2  
3  
09:00
16:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
09:00
16:00
นายวลงกรณ์ บุญเต็ม ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนนาจิกพิทยาและโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
4  
09:00
16:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
5  
6  
7   ดู สัปดาห์ 1
8  
9  
10  
09:00
16:30
รองวลงกรณ์ บุญเต็ม ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
11  
09:00
12:00
รองศิริญา ถาวร ร่วมเป็นเกียรติในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
12  
09:00
16:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14:00
18:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
13  
14   ดู สัปดาห์ 2
15  
09:00
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร ณ ห้องประชุมอเนกเกียรติคุณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
16  
09:00
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ
09:00
12:00
รองจิตติ เสือสา เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม
17  
18  
09:00
12:00
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
15:00
19:00
รองวลงกรณ์ บุญเต็ม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิฐาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
19  
09:00
12:00
รองจิตติ เสือสา ประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
20  
21   ดู สัปดาห์ 3
22  
08:30
12:00
รองศิริญา ถาวร ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
23  
09:00
16:30
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประชุมประสานแผนการตรวจราชการฯ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
24  
25  
09:00
12:00
รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ประธานเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
13:00
16:00
รองศิริญา ถาวร ประเมินโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
26  
09:00
16:00
รองศิริญา ถาวร ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ
27  
28   ดู สัปดาห์ 4
29  
13:30
14:30
รองศิริญาฯ ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
14:30
16:30
รองศิริญาฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.อจ. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
30  
10:00
12:00
รองจิตติ เสือสา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4
31  
   
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com