หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 17 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 107.22.37.143 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,247 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,622 )
  วารินชำราบ ( 2,095,518 )
  นารีนุกูล ( 1,695,115 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,567 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,913 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,675 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,099 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,464 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,688 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,782 )
  อ่างศิลา ( 120,199 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,832 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,384 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,709 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,701 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,087 )
  พนาศึกษา ( 35,786 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 17 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ผอ.สพม.29 ตอบคำถาม
 
  สายตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
หัวข้อ:
จาก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรติดต่อ :
รายละเอียด :
 
คำถาม : เรียกครูบรรจุ
ผมอยากทราบว่าผมสอบได้ที่ 20 กว่าๆ วิชาเอกพลศึกษาผมพอจะมีโอกาสกับเค้าบ้างไหมครับ
ผู้ถาม : สงสัยครับ Email : kanungnit_poltep@hotmail.com Tel : วันที่ : 8 มิ.ย.54 [21:22:40]

คำตอบ
:

รอครับ โดยแนวทางจะมีเขตอื่นมาขอใช้ด้วย
คำถาม : การยกระดับคุณภาพในมุมมองของเม็ดทรายเล็กๆ
การยกระดับคุณภาพทางการเรียน การยกระดับควรดังนี้ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระฯ โดยมีการวางเป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แล้วระบุกิจกรรม โครงการที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้ ให้กลุ่มสาระฯกำหนดวิสัยน์การพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพอย่างมีทิศทาง แล้วจะเกิด Best หากครบทุกกลุ่มสาระจะเป็นการเรียนรู้ที่ครบมิติ ส่งเสริมครบมิติ 2. นำแผนรายกลุ่มสาระฯมาหลอมเป็นแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 3. กลุ่มสาระฯทำคำรับรองกับผู้บริหารสถานศึกษา 4. โรงเรียนทำคำรับรองกับ สพม. 5. ใช้ครู คศ.3-4 เป็นทีมนิเทศในการจัดการเรียนรู้ ศน. และ ไม่ควรเป็นผู้บริหาร เพราะครูเขาเข้าใจกันมากกว่าและมีความชำนาญในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 6. จัดตั้งทีมงานวิชาการของ สพม. เพื่อออกแบบกลยุทธ์ แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกัน เป็นไปด้วยเป้าหมายเดียวกัน เป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น สามารถบ่งชี้ความจริงให้มากที่สุด และใช้กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาเป็นฐานกระบวนการทางปัญญา 7. ยุบศูนย์ละลายงบประมาณต่างๆ เพราะไม่ช่วยพัฒาอะไรเลย แล้วจัดตั้งทีม ICT พัฒนาสื่อออนไลน์ให้ครบทุกวิชา หรือสร้างเครือข่ายวิชาการ ทั้งในมิติโรงเรียน มิติครูผู้สอน มิติเครือข่ายวิชาการของนักเรียนทั้งในโรงเรียนเดียวกัน และต่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วเชื่อว่าโรงเรียนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาคีร่วมมือระหว่างทีมวิชาการ และทีมไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อน 8. มีระบบพัฒนาครูใน สพม. โดยรูปแบบเครือข่าย แล้วตอบแทนด้วยขวัญกำลังใจที่ไม่ใช่เงิน แต่เป็นความภาคภูมิใจ ความตระหนักในวิชาชีพครูที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (การสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมเชิงบวกที่มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น เชิดชูเกียรติ ครูไอดอล ครูผู้มีอุดมการณ์ เป็นต้น) 9. ส่งเสริม การจัดระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นปัจจัยหลักประกันว่าผู้ปกครอง นักเรียน จะมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เราต้องเป็นผู้รู้ (knowledge) มีความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้ตื่น (knowledge mannegament) มีความตื่นตัวกับปัญหาที่เกิด ส่วนมากเราไม่ตื่นตัวที่จะแก้ปัญหาที่เกิด ใช้ความรู้บริหารจัดการกับปัญหาอย่างชาญฉลาด ผู้เบิกบาน (Human relation) มีความสุขกับความจริงที่ปรากฎ สร้างปรากฏการณ์แห่งคุณภาพ บนฐานความสุขของการประกอบอาชีพ ..ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรทำตัวเป็นปุ๋ย ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง...
ผู้ถาม : ครูณรงค์ ทันใจ Email : khroo_narong@hotmail.com Tel : วันที่ : 7 มิ.ย.54 [20:48:17]

คำตอบ
:

ขอบคุณครับ
คำถาม : เลขที่ตำแหน่งของครู สควค. ที่บรรจุรอบแรก
ขอเรียน ผอ. สพม. 29 และท่าน ผอ. ฝ่ายบริหารงานบุคคล นะคับ เลขที่ตำแหน่งของครู สควค. ที่บรรจุในปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 ตำแหน่ง ตอนนี้ยังไม่มีเลขที่ตำแหน่งเลยคับ...ไม่ทราบว่าจะได้เลขที่ตำแหน่งตอนไหนคับ...หรือกวนท่านช่วยติดตามในเรื่องนี้หน่อยนะคับ.. ขอบคุณคับ ครู สควค.
ผู้ถาม : ครู สควค. Email : sad@hotmail.com Tel : วันที่ : 7 มิ.ย.54 [12:29:04]

คำตอบ
:

คำถาม : ขอทราบความคืบหน้าการบรรจุนักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่
ตามที่ สกอ.ได้สอบคัดเลือกและทำสัญญาการบรรจุนักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการบรรจุดังกล่าว จึงขอความกรุณามายังท่านได้โปรดให้รายละเอียดว่าปัจจุบันขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้ถาม : นายสุขสันติ สายแวว Email : suksanti2506@windowslive.com Tel : วันที่ : 5 มิ.ย.54 [19:06:17]

คำตอบ
:

รอกคศ.อนุมัติ
คำถาม : ขอขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณท่านผอ.สพม.29 และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัทย์ที่กรุณาดำเนินการโอนเงินเดือนพรักงานราชการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ดิฉันได้รับเป็นท่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ถาม : พนักงานราชการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร Email : PaPom_19@hotmail.co.th Tel : วันที่ : 3 มิ.ย.54 [09:55:27]

คำตอบ
:

คำถาม : โอนเงินเดือนผิดเลขบัญชี
ขอเรียนถามเรื่องการโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน เมษายน 54 ทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ส่งหนังสือราชการแนบพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง แล้วนั้นส ส่งหนังสือวันที่ 2 มิ.ย.54 แล้วนี้น อยากทราบว่าทางกลุ่มงานการเงินแลทรัพย์สินจะดำเนินการโอนเงินเดือนให้ใหม่อีกครั้งวันไหนคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : คนขี้สงสัย Email : pennat@yahoo.com Tel : วันที่ : 2 มิ.ย.54 [19:44:31]

คำตอบ
:

คำถาม : เงินเดือนพนักงานราชการออกวันไหนค่ะ
เรียนท่าน ผอ.สพม.29 ค่ะ อยากทราบว่าเงินเดือนพนักงานราชการออกวันไหนค่ะ ถามไปที่การเงินบอกว่าเดือนเมษา จะออกภายในเดือน1มิ.ย. ดิฉันไปเชคดูไม่เห็นออกเลยอยากทราบว่าจะออกจริงๆวันไหน หากเกิดปัญหาติดขัดหรือเอกสารไม่ครบ กรุณาแจ้งเป็นรายบุคคลได้ไหม จะได้เอาหลักฐานหรือเอกสารไปส่งให้ เพราะตอนนี้ไม่มีเงินมาหมุนเวียน ดิฉันก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลขอความกรุณาจริงๆๆนะคะหากเกิดปัญหากรุณาแจ้ง ด้วยความนับถือ
ผู้ถาม : คนไม่มีเงิน Email : kun_fa@hotmail.com Tel : วันที่ : 2 มิ.ย.54 [15:51:04]

คำตอบ
:

คำถาม : การตัดโอนตำแหน่งช่วยราชการ
ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 1. เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ที่ 29/2544 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้สอบถามด้วยตนเองที่ สพม.33 สุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ปรากฎว่ายังไม่มีหนังสือแจ้งไปต้นสังกัดเดิม (สพม.33 สุรินทร์) ขอบคุณคะ นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ เลขที่ตำแหน่ง 117361
ผู้ถาม : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ Email : LNooppiboon@hotmail.com Tel : วันที่ : 1 มิ.ย.54 [16:34:49]

คำตอบ
:

คำถาม : คำสั่ง ครู คศ.1
คำสั่งแต่งตั้ง ครู คศ.1 จะออกเมื่อไหร่ค่ะ รอมาจะ 3 เดือนแล้ว สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้คำตอบ ถ้าอยากแยกออกมาจากเขตเดิมก็น่าจะทำงานให้รวดเร็วนะค่ะ พอเข้าไปติดต่องานที่ สพม. จะบ่ายสามโมงแล้วบางที่เจ้าที่ยังไม่กลบมาจากทานข้าวก็มี ฝากท่าน ผอ.ด้วยค่ะ
ผู้ถาม : คนรอ Email : kapo_ok@live.com Tel : วันที่ : 28 พ.ค.54 [22:36:55]

คำตอบ
:

คำถาม : เงินเดือนครูธุรการ ยังแก้ไม่ตก
ท่านคงได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือแล้ว ถ้าท่านไม่ช่วยคงหวังพึ่งใครไม่ได้ เพราะที่ผ่านมา จนเป็น 3-4 เดือน ที่ไม่ได้รับเงินเดือน ก็เพราะคิดว่าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจริงใจที่จะช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็พึ่งใครไม่ได้เลย ต้องลุยเอง เพราะไม่มีความชัดเจน โยนไปโยนมา แก้ตัวไปวันวัน สงสารน้องเขามากค่ะ พยายามติดต่อท่านก็ไม่รู้จะทำยังไง พี่ที่ สพม. 29 บอกให้ทำเป็นหนังสือมา จะช่วยดูแล แต่ข้อมูลที่ส่งจาก สพป. มาให้ เขต 29 ก็ยังเป็นชื่อคนเก่าทั้งๆที่แจ้งเลิกจ้างตั้งแต่ ธ.ค. 53 ยังโอนเงินให้เขาทุกเดือน และการเงินสพป.ยังบอกให้ ร.ร. ใช้เงินอุดหนุน สำรองจ่ายน้องก่อน มันได้เหรอคะท่าน ทำเหมือนมีน้ำใจช่วยแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นคนสร้าง ขอให้น้องรับรับเงินซักที่ ถ้าเป็นครูไม่ได้เงินเดือนนานขนาดนี้คงติดเครดิตบูโรกันหมดแล้วหละค่ะ
ผู้ถาม : คนดู Email : saky@windowslive.com Tel : วันที่ : 26 พ.ค.54 [21:15:01]

คำตอบ
:

กรณีบางเขตยังคาบเกี่ยวเขตเดิม เช่น เขต 1 อย่างไรจะเร่งแก้ปัญหาให้ครับ
คำถาม : การแต่งต้งครู คศ.1
เรียนท่าน ผอ.สพม.29 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งบรรจุตั้งแต่ เมษายน 2551 และปฏิบติหน้าที่และรับการพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี และทางโรงเรียนได้ส่งผลการปฏิบติงานต้งแต่เดือน มีนาคม 2554 จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น ครู คศ.1 เข้าไปสอบถามที่เขตก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ฝากดูแลพวกเราด้วยนะค่ะ
ผู้ถาม : ครูผู้รอคอย Email : kapo_ok@live.com Tel : วันที่ : 26 พ.ค.54 [20:52:12]

คำตอบ
:

คำถาม : ร้องเงินเดือน พรก.ครูไม่ออก
การเงินของสพม.29 เอาเงินไปเข้าบัญชีไหน...ทำไมเงินเดือน เม.ย. 2554 ไม่เข้า...พรก.ครู บางคนได้บางคนไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะ....จะเข้า 2 เดือนแล้ว ทนยืมเงินดอกมาใช้ไม่ไหวแล้วค่ะ...ได้โปรดเห็นใจ พรก.ครู ผู้มีเงินเดือนน้อยๆๆ...
ผู้ถาม : มนุษย์เงินเดือน Email : ratchanee46@hotmail.com Tel : วันที่ : 26 พ.ค.54 [17:53:45]

คำตอบ
:

ผมจะให้การเงืนตอบด่วน
คำถาม : การเรียกบรรจุ ครั้งที่2 /2554
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเรียนา เขต 29ผมขอเรียนถามว่าจะมีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้ง ที่ 2/2554ช่วงเดือนไหนครับ
ผู้ถาม : คนรออย่างมีความหวัง Email : suksan.do@thaimail.com Tel : วันที่ : 23 พ.ค.54 [18:32:03]

คำตอบ
:

จริงแล้วตอบไม่ได้ กไม่ตรงเกรงจะกระทบ แต่ยืนยันได้ว่า เรียกแน่ๆ
คำถาม : ขอขอบคุณท่านผอ.สพม.29กับคำตอบในเรื่องการเรียกบรรจุครูปี54
จากที่ได้ติดตามมาทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของท่าน และเห็นความชัดเจน(มีอัตราหรือ ไม่อย่างไรบอกอย่างชัดเจน) ทำให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม ของท่านในการทำงาน แต่ก็มี เรื่องสงสัยเล็กน้อยตามประสาเด็ก คือได้ติดตามข่าวในเว็บมีงานบุคคลได้ให้ข้อมูลว่าจะได้อัตราเพิ่ม เติมจาก สพฐในช่วงเดือนมิ.ย.54 ไม่ทราบว่าพอจะเปิดเผยได้ไหมค่ะว่ามีกี่อัตรา(ถ้าเปิดเผย ได้นะค่ะ) และที่ท่านแนะนำว่า สามารถเรียกได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างและความต้องการของ โรงเรียน ไม่ทราบว่าบอกรายละเอียดได้หรือไม่ค่ะ (ถ้าเปิดเผย ได้นะค่ะ) สุดท้ายในเรื่องการเรียกบรรจุเข้าใจว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอน(ซึ่งต้องระเอียดและต้องรอบคอยอย่างมาก)และขึ้นอยู่กับอัตราว่าง แต่ถึงอย่างไรก็ขอรอนะค่ะเพราะจากติดตามข่าวทางเขตสพม.29เรียกบรรจุ อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่แล้วและเต็มใจที่จะรอ และอีกอย่างเห็นท่านทำงานหนักทุกวันรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับสพม.29
ผู้ถาม : เด็กขี้สงสัย Email : op@hotmail.com Tel : วันที่ : 23 พ.ค.54 [16:07:58]

คำตอบ
:

คำถาม : สอบถาม
ผมสอบขึ้นบัญชีไว้อันดับที่ไม่เกินห้าครับ เอกสังคมศึกษา ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้บรรจุกับเขาไหมครับ จะมีการเรียกอีกประมาณช่วงไหนครับ
ผู้ถาม : ผู้ขึ้นบัญชี Email : afeaki2008@hotmail.com Tel : วันที่ : 23 พ.ค.54 [10:20:44]

คำตอบ
:

คำถาม : กำหนดการรับสมัคร/สัมภาษณ์
ท่านครับ ทางเขตฯ ยังไม่มีกำหนดการแจ้งสำหรับการสัมภาษณ์ครูทุน สควค. รุ่น 13 รบกวนท่านตามเรื่องให้ด้วยนะครับ เพราะจากที่ดูประกาศจากเขตอื่นๆ มีการแจ้งนักเรียนทุนแล้วครับ ขอบคุณครับ
ผู้ถาม : ครู สควค. Email : g@hotmail.com Tel : วันที่ : 21 พ.ค.54 [19:47:50]

คำตอบ
:

สอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ที่สพม.29 เวลา 09.30 น. คาดว่าตอนนี้นำขึ้นเว็ปแล้ว
คำถาม : ครูธุรการคนใหม่ เงินเดือนมีปัญหา
ครูธุรการที่โรงเรียนจัดสอบใหม่ของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษาตั้งแต่ปีการศีกษาที่แล้ว ทำงานมาหลายเดืิอนแล้ว ยังไม่ได้เงิินเดืิอนเลยค่ะ ช่วยตามหรือเร่งรัดให้หน่อยได้หรือไม่คะ สงสารพี่เขามาก พ่อป่วยหนักมากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : คนธรรมดา Email : kanokkarn1985@hotmail.co.th Tel : วันที่ : 20 พ.ค.54 [20:08:39]

คำตอบ
:

ทำหนังสือเข้ามาเลยจะได้ตามได้ถูกเรื่อง ทำด่วนด้วย ถ้าจะให้ดีส่งทางเมล์ผมก่อนนะครับ
คำถาม : ความหวังในการได้บรรจุ
เอกชีววิทยามีโอกาสเรียกถึงที่เท่าไหร่คะ ดิฉันสอบได้ไม่เกินที่10 กังวลมากเลย เพราะวิชาเอกนี้เป็นเอกที่ไม่ค่อยเรียกบรรจุมากนัก จึงอยากจะเรียนถามท่านว่าสอบได้ไม่เกินที่10 ของวิชาเอกนี้พอมีโอกาสบ้างไหมคะ ดิฉันจะได้ทำใจถูกนะคะ
ผู้ถาม : คนว่างงาน Email : ticha@hotmail.com Tel : วันที่ : 20 พ.ค.54 [11:07:43]

คำตอบ
:

ทุกคนมีโอกาสนะครับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างและความต้องการของโรงเรียนครับ
คำถาม : ท่านคิดว่าความยุติธรรมมีจริงหรือ
ครูเด็กๆ เคยเห็นท่านตั้งแต่ไม่ได้ไปอยู่ที่ สพม. 29 เคยเข้ารับการอบรมแล้วท่านพูดบนเวที ว่าครูทุกคนควรได้รับความยุติธรรมเท่า ๆ กันในทุกเรื่อง ฟังแล้วอยากเป็นครูไปอีกนาน แต่บางที่ได้ยินคำว่า น้อง ๆ ทำงานไปนะ แต่เรื่อง.....พี่ขอก่อนนะ ว้าวแบบนี้ก็มีด้วย ท่านคิดว่าครูเด็ก ๆ จะรู้สึกอย่างไร
ผู้ถาม : ครูเด็กๆ Email : LynLy@windowslive.com Tel : วันที่ : 19 พ.ค.54 [14:49:14]

คำตอบ
:

จับทุกเรื่องนะครับ อยากรู้ตัวมากครับจะได้มาช่วยทำงานกัน
คำถาม : จะรอนานไหม
ผมสอบขึ้นบัญชีได้ลำดับไม่เกินที่ 5 วิชาเอกเคมี ไม่ทราบว่าอีกนานไหมครับ จะมีการเรียกรอบ 2 เพราะลาออกจากงานมาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะ จะไปสมัครงานใหม่ก็กังวลว่าทาง สพม.จะเรียก จะไม่ไปก็มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว และอีกอย่างไปสมัครที่ไหนทางโรงเรียนก็ไม่อยากจะรับเพราะกลัวต้องออกกลางเทอม อันจะทำให้ทางโรงเรียน นักเรียนเสียหายการบริหารจัดการงานบุคคลได้ จึงเรียนถามท่าน ผอ.มา ณ โอกาสนี้ครับ จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี
ผู้ถาม : ผู้ขึ้นบัญชี Email : aoae_12_ao@thai.com Tel : วันที่ : 19 พ.ค.54 [14:32:58]

คำตอบ
:

ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ แต่โอกาสสูงครับ

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com