เอกสารการประชุม
ลำดับที่ เอกสารเรื่อง โหลดไฟลเอกสาร
1
สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านสู่การพัฒนาการศึกษา

>>โหลดเอกสารที่นี่<<

2
แผนการปฏิรูปประเทศ
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยกรมนุษย์
4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้อง
5
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6
เด็กไทยในฝัน (โครงสร้าง สานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ)
7
รมว.ศธ. "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม"

>>โหลดเอกสารที่นี่<<

8
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
10
(ร่าง) แผนยุธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของสพฐ.
11
ภารกิจและนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
12
(ร่าง)องค์ประกอบหลักแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สพฐ.(บทที่ 1 - 4 )
13
ตัวอย่างใบงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
14
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สพม.29
15
การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตาม Roadmap ปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน
16