ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
เบอร์โทรติดต่อโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
2
แผนที่โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
3
ขอเชิญประชุมสัมมนา "โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
4
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมกา รดำเนินการจัดประชุมสัมมนา "โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
5
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 2560