VTR แนะนำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนนากระแซงศึกษา
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
โรงเรียนนายมวิทยาคาร
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
โรงเรียนเสียมทองวิทยา
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
โรงเรียนหนองขอนวิทยา
โรงเรียนพังเคนพิทยา
โรงเรียนเสนางนิคม
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมแมด
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
โรงเรียน โรงเรียน
   
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
     
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน